Pedeset hiljada!

Najava sim­bo­lič­nog go­sto­va­nja kri­je u se­bi i jed­no ključ­no po­stig­nu­će, do­stig­nu­to ove go­di­ne. Naime, Nenad Gajić u če­tvr­tak 26. ok­to­bra go­stu­je u bi­bli­o­te­ci u Kragujevcu, a u okvi­ru na­ja­ve je i po­da­tak o do­sa­da­šnjem bro­ju pro­da­tih pri­me­ra­ka nje­go­vih de­la – pre­ko 50 hiljada!

Evo i ori­gi­nal­ne na­ja­ve au­to­ra sa dru­štve­nih mreža:
„Sajam knji­ga je od su­tra, po­pu­sti već va­že u Laguna i Delfi knji­ža­ra­ma, a ja imam da na­ja­vim ne­što sa­svim u du­hu ovog pra­zni­ka knji­ge. Nakon mno­go vre­me­na, vra­ćam se gde je sve po­če­lo! U Kragujevac, gde je pre 12 go­di­na odr­ža­no pr­vo pred­sta­vlja­nje knji­ge Slovenska mi­to­lo­gi­ja. Biće ovo mo­je pr­vo ce­lo­ve­čer­nje go­sto­va­nje u rod­nom gra­du od ta­da. U me­đu­vre­me­nu sam od ro­ke­ra ko­ji je na­pi­sao knji­gu po­stao au­tor či­ja de­la su pro­da­ta u pre­ko 50 hi­lja­da pri­me­ra­ka u pre­ko 30 štam­pa­nih iz­da­nja, uz još ko­ju hi­lja­du di­gi­tal­no. I ra­du­jem se da po­no­vo sret­nem sve vas ko­ji ste me po­dr­ža­li na sa­mom po­čet­ku, ali i sve vas ko­ji ste mo­je knji­ge ot­kri­li kroz ove go­di­ne, ili tek nedavno.
Vidimo se u bi­bli­o­te­ci u četvrtak!”

Dopuna:

Iznad je fo­to­gra­fi­ja ovog do­ga­đa­ja u kra­gu­je­vač­koj bi­bli­o­te­ci 26. ok­to­bra 2023, a sni­mak mo­že­te po­gle­da­ti na: https://fb.watch/nXu8_NLrVt


(Objava je od­lo­že­na zbog ek­sklu­ziv­no­sti na dru­štve­noj mre­ži, pogledaj izvor)