Za RTS Nauku o slovenskoj mitologiji

RTS – U go­sto­va­nju na ka­na­lu RTS Nauka, ko­je je kao pri­log emi­to­va­no i u dnev­ni­ku RTS‑a, Nenad Gajić go­vo­rio je o slo­ven­skoj mi­to­lo­gi­ji. Prilog je išao na po­čet­ku obim­ne emi­si­je na te­mu mitologije.

Kompletna emi­si­ja emi­to­va­na je pro­šlog me­se­ca, uz ceo pri­log u dnev­ni­ku, od 26. apri­la, ko­ji je osmi­sli­la i re­a­li­zo­va­la Jana Vojnović. Emisiju u ce­li­ni mo­že­te po­gle­da­ti na lin­ku ispod, ko­ji je za po­tre­be ovog saj­ta pre­mo­tan na po­če­tak go­sto­va­nja autora.


(Objava je od­lo­že­na zbog ek­sklu­ziv­no­sti na dru­štve­noj mre­ži, pogledaj izvor)