Top-​liste u aprilu 2023

Ovako su u apri­lu iz­gle­da­le top-​liste Lagune, a vr­lo slič­ne bi­le su i top-​liste Delfi knji­ža­ra ko­je uklju­ču­ju i knji­ge osta­lih iz­da­va­ča. U vr­ho­vi­ma svo­jih ka­te­go­ri­ja na­la­ze se i „Bajka nad baj­ka­ma” Nenada Gajića, nje­no ob­je­di­nje­no iz­da­nje ći­ri­li­com (dok su po­je­di­nač­ne knji­ge ni­že na li­sta­ma), kao i oba iz­da­nja „Slovenske mi­to­lo­gi­je”, i no­vi­je štam­pa­no la­ti­ni­com, i ori­gi­nal­no iz­da­nje  štam­pa­no ći­ri­li­com.

„Slovenska mi­to­lo­gi­ja” u iz­da­nju ći­ri­li­com osta­je tra­že­na kao i no­vi­je iz­da­nje la­ti­ni­com, i ove dve knji­ge na­sta­vlja­ju da se sme­nju­ju pri vr­hu svo­je ka­te­go­ri­je. Nakon šest me­se­ci u ko­ji­ma je „Slovenska mi­to­lo­gi­ja – la­ti­ni­ca” bi­la tra­že­ni­ja kao ju­bi­lar­no iz­da­nje po­vo­dom de­set go­di­na od pr­vo­bit­nog ob­ja­vlji­va­nja, iz­da­nje ći­ri­li­com se vra­ti­lo i do 9. me­sta ukup­ne top-​listu pu­bli­ci­sti­ke u svo­joj 11. go­di­ni po­sto­ja­nja, ostav­ši ta­mo vi­še me­se­ci, da bi od apri­la do ju­na no­vi­ja knji­ga po­no­vo bi­la traženija.

Sve knji­ge Nenada Gajića na­la­ze se na ne­koj od top-​lista Lagune.


(Originalna sli­ka u ob­ja­vi na Fejsbuk pro­fi­lu pi­sca, pogledaj izvor)