Arhiva kategorije: Video

Tribina – Slovenska mitologija

Objavljen je sni­mak tri­bi­ne po­sve­će­ne slo­ven­skoj mi­to­lo­gi­ji, odr­ža­ne u okvi­ru 9. Međunarodnog Festivala srp­skog fil­ma fan­ta­sti­ke, ok­to­bra 2014. go­di­ne u DOB‑u (Dom Omladine Beograd). https://www.youtube.com/watch?v=YTG7YKiVGBwVideo can't be lo­a­ded be­ca­u­se JavaScript is di­sa­bled: Tribina – Slovenska Mitologija (https://www.youtube.com/watch?v=YTG7YKiVGBw) Gosti tri­bi­ne bi­li su pi­sci Nenad Gajić i Aleksandar Tešić, kao i mu­zi­čar Aleksandar Petrović (Aca Seltik). Voditelj […]

Noć knjige i razgovor nakon nje

KANAL 9 – Gostovanje Nenada Gajića na re­gi­o­nal­noj ma­ni­fe­sta­ci­ji Noć knji­ge, 17. ju­na, i nak­nad­no go­sto­va­nje au­to­ra u ži­voj emi­si­ji na is­toj te­le­vi­zi­ji. U okvi­ru dru­gog raz­go­vo­ra, Nenad Gajić pri­ča o svo­jim  knji­ga­ma i či­ta­o­ci­ma, ali i o zna­ča­ju do­brog iz­da­va­ča, jer Laguna, kao naj­ve­ći iz­da­vač u re­gi­o­nu i je­dan od tri naj­bo­lja svet­ska izdavača […]

Prelistavanje stvari od značaja

PINK TV – Gostovanje u ju­tar­njem pro­gra­mu te­le­vi­zi­je Pink, na ko­me je pred­sta­vlje­na du­ža ver­zi­ja trej­le­ra za knji­gu „Bajka nad baj­ka­ma – Dva ca­ra”, kod elo­kvent­ne Jovane Joksimović sa ko­jom je Nenad Gajić pre­li­sta­vao dnev­nu štam­pu, ko­men­ta­ri­šu­ći (ili od­bi­ja­ju­ći da ko­men­ta­ri­še) po­je­di­ne do­ga­đa­je sa na­slov­nih stra­na, uklju­ču­ju­ći i po­li­tič­ku „igru pre­sto­la“. Voditeljka i gost zdušno […]

Nenad Gajić: Veliki ljudi su odani čovečanstvu

GLIF – Vaša de­la ba­zi­ra­na su na mo­ti­vi­ma slo­ven­ske mi­to­lo­gi­je i srp­ske na­rod­ne epi­ke. Da li je to ne­ka­kav po­džanr ep­ske fan­ta­sti­ke i ka­ko je po­če­lo va­še in­te­re­so­va­nje za nje­ga? – Vrlo sam oba­zriv pre­ma žan­rov­skom odre­đe­nju ko­je pi­sca mo­že sta­vi­ti u ku­ti­ju iz ko­je je te­ško iza­ći. Na pr­vom ro­ma­nu se­ri­ja­la Bajka nad baj­ka­ma stoji: […]

Ostaviti utisak

STUDIO B – Nedeljno go­sto­va­nje na ovoj te­le­vi­zi­ji po­vo­dom iz­la­ska dru­ge knji­ge u fan­ta­stič­nom se­ri­ja­lu ba­zi­ra­nom na srp­skoj epi­ci i slo­ven­skoj mi­to­lo­gi­ji: „Bajka nad baj­ka­ma: Dva ca­ra“, Nenad Gajić. https://www.youtube.com/watch?v=IcJyO7TEMqIVideo can't be lo­a­ded be­ca­u­se JavaScript is di­sa­bled: Nenad Gajić – Studio B – ne­de­lja, 5. jun 2016. (https://www.youtube.com/watch?v=IcJyO7TEMqI) U emi­si­ji je pu­šte­na i film­ska na­ja­va knji­ge, što […]

Trejler za knjigu „Bajka nad bajkama – Dva cara“

„Bajka nad baj­ka­ma: Dva ca­ra“ je ep­ska fan­ta­sti­ka pre­ma mo­ti­vi­ma baj­ki i pe­sa­ma na ko­ji­ma su od­ra­sta­le ge­ne­ra­ci­je. Knjiga iz­la­zi su­tra, u sre­du 11. ma­ja, ka­da će se na­ći u svim knji­ža­ra­ma Delfi i Laguninim klu­bo­vi­ma či­ta­la­ca. Pogledajte film­sku naj­a­vu! Osim vi­dea od 90 se­kun­di, po­sto­ji i kra­ća ver­zi­ja od 49 se­kun­di: Radnja knji­ge: Senka […]

Mitska bića slovenske mitologije

Dosta skra­ćen deo raz­go­vo­ra o zma­je­vi­ma, vi­la­ma, ve­šti­ca­ma… Razgovor po­či­nje pri­čom o pr­vom vam­pi­ru, de­talj­no ob­ja­šnje­nom u knji­zi „Slovenska mi­to­lo­gi­ja“, na­kon ko­je su i stra­ni izvo­ri po­če­li da pri­zna­ju srp­sko po­re­klo vam­pi­ra (npr. ova emi­si­ja iz 2013. go­di­ne). http://www.youtube.com/watch?v=wk2h0lz2dt8Video can't be lo­a­ded be­ca­u­se JavaScript is di­sa­bled: Mitska bi­ća slo­ven­ske mi­to­lo­gi­je (http://www.youtube.com/watch?v=wk2h0lz2dt8) (Pogledajte kom­plet­nu emisiju)

Nenad Gajić: Paganske rituale ogrnuli smo hrišćanskim ruhom!

PRAVDA – Književnik Nenad Gajić skre­nuo je pa­žnju srp­ske li­te­rar­ne jav­no­sti ka­da je pre dve go­di­ne ob­ja­vio „Slovensku mi­to­lo­gi­ju“, pr­vi zbor­nik te vr­ste ko­ji poj­mo­ve iz mi­to­va i le­gen­di slo­ven­skih na­ro­da oku­plja na jed­nom me­stu. Nedavno u iz­da­nju „Lagune“ po­ja­vi­la se no­va Gajićeva knji­ga a nje­gov pr­vi ro­man „Bajka nad baj­ka­ma“ ko­ja po­no­vo či­ta­o­ce vodi […]

Gostovanje u TV emisiji „Nešto novo”

BN TV (Video) – Gostovanje Nenada Gajića u TV emi­si­ji „Nešto no­vo” Jovice Suvačkog, ko­ja se emi­tu­je na BN te­le­vi­zi­ji i broj­nim lo­kal­nim te­le­vi­zi­ja­ma. U ovom raz­go­vo­ru Nenad i Jovica do­ti­ču na­sta­nak knji­ge „Slovenska mi­to­lo­gi­ja” i otva­ra­ju ne­ke ozbilj­ni­je te­me, da bi pre­šli na pri­ču o knji­zi „Bajka nad baj­ka­ma: Senka u ta­mi”, nje­noj ute­me­lje­no­sti u […]

Gostovanje u TV emisiji „Korak 21”

B92 INFO (Video) – Prilog o knji­zi „Bajka nad baj­ka­ma: Senka u ta­mi” u okvi­ru emi­si­je „Korak 21”. Pisac Nenad Gajić go­vo­ri ka­ko ne­ka mi­to­lo­gi­ja  mo­že za­ži­ve­ti i po­sta­ti po­zna­ta sve­tu je­di­no ka­da se pred­sta­vi kao niz za­ni­mlji­vih pri­ča, pri­jem­či­vih svim ge­ne­ra­ci­ja­ma, i is­ti­če da je­dan čo­vek, ma ka­ko in­spi­ri­san bio, ne mo­že bi­ti kreativniji […]