Arhiva kategorije: Video

Stigla Gajićeva „Bajka nad bajkama“

RTK (Video) – Pred či­ta­o­ci­ma je pr­vi deo tri­lo­gi­je „Bajka nad baj­ka­ma'' Nenada Gajića, pi­sca „Slovenske mi­to­lo­gi­je'' ko­ja je bi­la je­dan od best­se­le­ra ''Lagune''. Za ovu knji­gu, ko­ja žan­rov­ski spa­da u ro­man ep­ske fan­ta­sti­ke, au­tor je mo­ti­ve pre­u­zeo iz slo­ven­ske mi­to­lo­gi­je i na­rod­nih pri­ča. „Bajka nad baj­ka­ma'' iza­zva­la je pa­žnju i stra­nih iz­da­va­ča, pa je moguće […]

Trejler za knjigu „Bajka nad bajkama – Senka u tami“

Video na­ja­va za roman-​​bajku au­to­ra Slovenske mi­to­lo­gi­je! Prema mo­ti­vi­ma baj­ki i pe­sa­ma na ko­ji­ma su od­ra­sta­le ge­ne­ra­ci­je, u iz­da­nju Lagune, usko­ro sti­že „Bajka nad baj­ka­ma: Senka u ta­mi“. Neobična dru­ži­na, oku­plje­na ni­zom na­i­zgled slu­čaj­nih do­ga­đa­ja, po­ste­pe­no ot­kri­va da ni­je sve ona­ko kao što iz­gle­da. Slepa de­voj­či­ca, meg­dan­dži­ja, čo­ba­nin i hro­mi lo­pov, u tr­ci za gole […]

Beogradska hronika

RTS – Najava: sre­da, 06. jul 2011, 17:45 U da­na­šnjoj „Beogradskoj hro­ni­ci“: … Sa go­stom Beogradske hro­ni­ke Nenadom Gajićem go­vo­ri­će­mo o Slovenskoj mi­to­lo­gi­ji… (Najava sa saj­ta RTS‑a, pogledaj izvor)