Arhiva autora: Nenad Gajić

Ruka mrtvog čoveka

Ogromna cr­na pti­ca kra­si­la je naj­vi­šu ku­lu car­ske pa­la­te. Bila je du­ža od ru­ke od­ra­slog mu­škar­ca od ra­me­na do vr­ho­va pr­sti­ju, i bes­ko­nač­no sta­ra. Čelični od­sjaj nje­nih kri­la na sna­žnom sun­cu pre­va­rio bi i naj­pa­žlji­vi­jeg po­sma­tra­ča, da ret­ki i br­zi okre­ti gla­ve ni­su oži­vlja­va­li sli­ku. Ti od­me­re­ni tr­za­ji uka­zi­va­li su da je ipak reč o […]

Mitska bića slovenske mitologije

Dosta skra­ćen deo raz­go­vo­ra o zma­je­vi­ma, vi­la­ma, ve­šti­ca­ma… Razgovor po­či­nje pri­čom o pr­vom vam­pi­ru, de­talj­no ob­ja­šnje­nom u knji­zi „Slovenska mi­to­lo­gi­ja“, na­kon ko­je su i stra­ni izvo­ri po­če­li da pri­zna­ju srp­sko po­re­klo vam­pi­ra (npr. ova emi­si­ja iz 2013. go­di­ne). (Pogledajte kom­plet­nu emi­si­ju)

Nenad Gajić: Paganske rituale ogrnuli smo hrišćanskim ruhom!

PRAVDA – Književnik Nenad Gajić skre­nuo je pa­žnju srp­ske li­te­rar­ne jav­no­sti ka­da je pre dve go­di­ne ob­ja­vio „Slovensku mi­to­lo­gi­ju“, pr­vi zbor­nik te vr­ste ko­ji poj­mo­ve iz mi­to­va i le­gen­di slo­ven­skih na­ro­da oku­plja na jed­nom me­stu. Nedavno u iz­da­nju „Lagune“ po­ja­vi­la se no­va Gajićeva knji­ga a nje­gov pr­vi ro­man „Bajka nad baj­ka­ma“ ko­ja po­no­vo či­ta­o­ce vo­di […]

Morlak

Družina ko­nač­no u pot­pu­no­sti ra­zu­me­de iz­raz „glu­vo do­ba“. Ponoć je sti­gla, i svi su jed­no­stav­no ose­ti­li taj tre­nu­tak. Kao da se sve u šu­mi uti­ša­lo: ne­stao je šum ve­tra, pre­stao je po­vre­me­ni cvr­kut pti­ca, pre­sta­lo je čak i hu­ča­nje so­va, a i po­tok ko­jim su ga­zi­li kao da se uti­šao – ti­ši­na ih je oba­vi­la […]

Trejler za knjigu „Bajka nad bajkama“

Video na­ja­va za roman-​​bajku au­to­ra Slovenske mi­to­lo­gi­je! Prema mo­ti­vi­ma baj­ki i pe­sa­ma na ko­ji­ma su od­ra­sta­le ge­ne­ra­ci­je, u iz­da­nju Lagune, usko­ro sti­že „Bajka nad baj­ka­ma: Senka u ta­mi“. Velika sa­ga u ko­joj se pre­pli­ću za­go­net­ke, mi­ste­ri­je, bor­be i iz­ne­na­đu­ju­ći obr­ti kroz fan­ta­stič­ne do­ga­đa­je s ne­i­zve­snim is­ho­dom, u sve­tu ko­ji obli­ku­ju za­di­vlju­ju­ći i ne­u­stra­ši­vi ju­na­ci ve­li­kog […]

Raskovnik

I ta­ko, Vuče, osta­smo još ti i ja. Na kra­ju, jer nas po­če­tak tvo­je po­tra­ge ve­že. Hajde, mo­ra­mo na put – za tri da­na je pra­znik Kupala, naj­du­ži dan u go­di­ni, a mi naj­kra­ću noć mo­ra­mo do­če­ka­ti sprem­ni. Nakon to­ga nam se pu­te­vi raz­dva­ja­ju, jer sa­mo lo­po­vu pri­sto­ji da oba­vlja lo­pov­ska po­sla, ali ću ti […]

Feljton u Politici

Između od­lič­nih pro­mo­ci­ja u Beogradu i Bijeljini, dnev­ni list Politika iz­ra­zio je že­lju da skra­će­ni deo knji­ge „Slovenska mi­to­lo­gi­ja“ ob­ja­vi kao felj­ton. Rečeno – uči­nje­no, felj­ton je na­kon pri­pre­me po­čeo da iz­la­zi od če­tvrt­ka 6. ok­to­bra 2011. go­di­ne u sva­kom bro­ju Politike, a ispod sle­de sli­ke pr­vih na­sta­va­ka.

„Slovenska mitologija“ promovisana u Beogradu

LAGUNA – Uz pri­su­stvo ve­li­kog bro­ja po­se­ti­la­ca, lju­bi­te­lja slo­ven­ske mi­to­lo­gi­je, pred­stav­ni­ka me­di­ja i svih onih ko­ji  vo­le do­bru knji­gu u Delfi Caféu u SKC, pro­mo­vi­sa­na je knji­ga „Slovenska mi­to­lo­gi­ja“ u Beogradu. „Posle tri go­di­ne tra­ga­nja za in­for­ma­ci­ja­ma i još se­dam go­di­na pi­sa­nja, trud se i vi­še ne­go is­pla­tio“, re­kao je au­tor Nenad Gajić. Direktor Lagune […]

Paganstvo teče našim venama

POLITIKA – „Slovenska mi­to­lo­gi­ja” Nenada Gajića ot­kri­va svet vi­la i ažda­ja, mno­go­bo­žač­ke re­li­gi­je i ma­gi­je ko­ja je i po­red hri­šćan­stva osta­la u ži­vo­tu Slovena, na­ro­či­to Srba. Vezivanje cr­ve­nog kon­či­ća no­vo­ro­đen­če­tu i pla­šenje ve­šti­ca­ma i ala­ma čim ma­lo po­ra­ste, obi­čaj je ko­ji su Srbima uti­snu­li sta­ro­slo­ven­ski pre­ci i ko­jeg se ni po­sle pri­ma­nja hri­šćan­stva ni­su oslo­bo­di­li. […]

Umetnici u slici

Najzaslužniji za to­pao pri­jem ko­ji „Slovenska mi­to­lo­gi­ja“ do­ži­vlja­va od či­ta­lač­ke pu­bli­ke sva­ka­ko su umet­ni­ci ko­ji su je ilu­stro­va­li. Oni, ko­ji u svo­jim slo­ven­skim ge­ni­ma ne­u­mit­no no­se tra­go­ve drev­nih stra­ho­va i ve­ro­va­nja, li­kov­nim pred­sta­va­ma ukra­si­li su i do­pu­ni­li mit­sku vi­zi­ju ovog ču­de­snog sve­ta i uči­ni­li ova­kvu knji­gu mo­gu­ćom. Vredi po­ve­za­ti ime­na ovih au­to­ra, ko­ji su de­li­će […]