Arhiva kategorije: Vesti

Predstavljena knjiga „Bajka nad bajkama – Dva cara“ Nenada Gajića

LAGUNA – Roman „Bajka nad baj­ka­ma – Dva ca­ra“ Nenada Gajića štam­pan je za krat­ko vre­me u dru­gom ti­ra­žu. Takođe se, od­mah po ob­ja­vlji­va­nju dru­gog de­la ove tri­lo­gi­je, u knji­ža­ra­ma na­šao i če­tvr­ti ti­raž pr­ve knji­ge „Bajka nad baj­ka­ma – Senka u ta­mi“. „Bajka nad baj­ka­ma“ je ep­ska fan­ta­sti­ka pre­ma mo­ti­vi­ma baj­ki i pe­sa­ma na […]

Drugo izdanje za „Dva cara”

Roman „Dva ca­ra”, dru­gi deo tri­lo­gi­je „Bajka nad baj­ka­ma” Nenada Gajića, štam­pan je za krat­ko vre­me u dru­gom ti­ra­žu (II iz­da­nje). Gajić je na­pi­sao ve­li­ku sa­gu u ko­joj se pre­pli­ću mit­sko i ep­sko. (Deo ve­sti sa saj­ta iz­da­vač­ke ku­će „Laguna”, pogledaj izvor)   Uz to, od­mah po ob­ja­vlji­va­nju dru­gog de­la tri­lo­gi­je, u knji­ža­ra­ma se na­šao i […]

Tri od tri

Na sa­mom po­čet­ku ju­na, ro­man „Bajka nad baj­ka­ma: Dva ca­ra“ do­speo je na 13. me­sto Lagunine top-​​liste. Ovo je tre­ća knji­ga Nenada Gajića ko­ja se na­šla me­đu naj­pro­da­va­ni­jim na­slo­vi­ma Lagune: na­kon što je „Slovenska mi­to­lo­gi­ja“, ilu­stro­va­na knji­ga en­ci­klo­pe­dij­skog ti­pa, pro­ve­la šest ne­de­lja na vr­hu li­ste, „Bajka nad baj­ka­ma: Senka u ta­mi“ ta­ko­đe se na­šla među […]

Plakat za „Dva cara“ i debi na listi

Plakat za knji­gu „Bajka nad baj­ka­ma: Dva ca­ra“ u iz­da­nju Lagune. Sukob dva ca­ra iz­gle­da ne­mi­no­van, a taj okr­šaj će obli­ko­va­ti i sud­bi­nu sve­ta.  „Bajka nad baj­ka­ma: Dva ca­ra“ je ep­ska fan­ta­sti­ka pre­ma mo­ti­vi­ma baj­ki i pe­sa­ma na ko­ji­ma su od­ra­sta­le ge­ne­ra­ci­je. Nekoliko da­na po iz­la­sku, knji­ga je de­bi­to­va­la i na 24. me­stu Lagunine top-​​liste najprodavanijih […]

„Bajka nad bajkama – Dva cara“ Nenada Gajića u prodaji od srede 11. maja

Drugi deo tri­lo­gi­je na­sta­le na pre­dlo­šku mo­ti­va iz slo­ven­ske mi­to­lo­gi­je „Bajka nad baj­ka­ma – Dva ca­ra“ Nenada Gajića na­ći će se od sre­de, 11. ma­ja u svim knji­ža­ra­ma Delfi i Laguninim klu­bo­vi­ma či­ta­la­ca, on­lajn knji­ža­ri www.delfi.rs i na saj­tu www.laguna.rs. „Bajka nad baj­ka­ma – Dva ca­ra“ je ep­ska fan­ta­sti­ka pre­ma mo­ti­vi­ma baj­ki i pe­sa­ma na […]

Izveštaj sa Festivala i najava potpisivanja na Sajmu knjiga

U su­bo­tu, 5. ok­to­bra, Nenad Gajić, au­tor „Slovenske mi­to­lo­gi­je”, sve­ča­no je otvo­rio Festivala fan­ta­zi­je u beo­grad­skom SKC‑u pro­mo­ci­jom knji­ge „Bajka nad baj­ka­ma”, na­sta­le pre­ma mo­ti­vi­ma baj­ki i pe­sa­ma na ko­ji­ma su od­ra­sta­le ge­ne­ra­ci­je.  Predstavljanje knji­ge, ali i kom­ple­tan pr­vi fe­sti­val­ski dan, obe­le­žio je na naj­bo­lji na­čin Timoti Džon Bajford, ko­ji je, pre­ma sve­do­čan­stvu pri­sut­nih, do­bio najveći […]

„Bajka nad bajkama“ u prodaji i na listi!

„Bajka nad baj­ka­ma: Senka u ta­mi“ au­to­ra Nenada Gajića od kra­ja av­gu­sta mo­že se na­ći u svim Delfi knji­ža­ra­ma, Laguninim klu­bo­vi­ma či­ta­la­ca i na saj­to­vi­ma www.laguna.rs i www.delfi.rs, kao i svim bo­lje snab­de­ve­nim knji­ža­ra­ma i me­ga­mar­ke­ti­ma.  Prema mo­ti­vi­ma ep­skih baj­ki i pe­sa­ma na ko­ji­ma su od­ra­sta­le ge­ne­ra­ci­je! Neobična dru­ži­na, oku­plje­na ni­zom na­i­zgled slu­čaj­nih događa­ja, postepeno […]

Slovenska mitologija kroz Gajićevo pero

B92 KULTURA – „Bajka nad baj­ka­ma: Senka u ta­mi“, pr­vi deo za­mi­šlje­ne avanturističko-​​fantastične tri­lo­gi­je Nenada Gajića, na­sta­le na pre­dlo­šku mo­ti­va iz slo­ven­ske mi­to­lo­gi­je, po­ja­vi­će se u pro­da­ji 14. av­gu­sta u iz­da­nju Lagune.  Neobična dru­ži­na, oku­plje­na ni­zom na­i­zgled slu­čaj­nih do­ga­đa­ja, po­ste­pe­no ot­kri­va da ni­je sve ona­ko kao što iz­gle­da… Slepa de­voj­či­ca, meg­dan­dži­ja, čo­ba­nin i hro­mi lopov, […]

Nenad Gajić gost Unicefa i Lagune

Na po­ziv UNICEF‑a i iz­da­vač­ke ku­će Laguna, Nenad Gajić je bio je­dan od go­sti­ju raz­go­vo­ra ko­jim je obe­le­žen svet­ski Dan deč­je knji­ge u knji­ža­ri Delfi. Ovaj me­đu­na­rod­ni Dan obe­le­ža­va se sva­kog 2. apri­la od 1967. go­di­ne na ro­đen­dan svet­ski po­zna­tog pi­sca baj­ki Hansa Kristijana Andersena, da bi se in­spi­ri­sa­la lju­bav pre­ma či­ta­nju kod de­ce i […]

Feljton u Politici

Između od­lič­nih pro­mo­ci­ja u Beogradu i Bijeljini, dnev­ni list Politika iz­ra­zio je že­lju da skra­će­ni deo knji­ge „Slovenska mi­to­lo­gi­ja“ ob­ja­vi kao felj­ton. Rečeno – uči­nje­no, felj­ton je na­kon pri­pre­me po­čeo da iz­la­zi od če­tvrt­ka 6. ok­to­bra 2011. go­di­ne u sva­kom bro­ju Politike, a ispod sle­de sli­ke pr­vih nastavaka.