Arhiva kategorije: Najave

Potpisivanje na sajmu knjiga u Beogradu

U Beogradu se od 23. do 30. ok­to­bra 2011. go­di­ne pod slo­ga­nom „Knjige spa­ja­ju lju­de“ odr­ža­va 56. Međunarodni sa­jam knji­ga, naj­ve­ća kul­tur­na ma­ni­fe­sta­ci­ja u ze­mlji i re­gi­o­nu. Četvrtak i su­bo­ta su da­ni ka­da na knji­zi „Slovenska mi­to­lo­gi­ja“ mo­že­te do­bi­ti pot­pis Nenada Gajića (stra­ni­ca o au­to­ru) u sle­de­ćim ter­mi­ni­ma: Četvrtak, 27. ok­to­bar od 18 ča­so­va na […]

Promocija „Slovenske mitologije“ Nenada Gajića u Kragujevcu

LAGUNA – U uto­rak, 2. av­gu­sta, u knji­ža­ri Delfi u Kragujevcu u ve­čer­njim ča­so­vi­ma vr­ve­lo je od lju­di i ka­me­ra. Povod za to bi­la je pr­va pro­mo­ci­ja knji­ge „Slovenska mi­to­lo­gi­ja“. Predstavljanju knji­ge su, uz au­to­ra Nenada Gajića, pri­su­stvo­va­li i svi kra­gu­je­vač­ki umet­ni­ci ko­ji su či­ni­li deo ti­ma od 25 ilu­stra­to­ra knji­ge (Nemanja Mališ, Uroš Obradović, […]

Beogradska hronika

RTS – Najava: sre­da, 06. jul 2011, 17:45 U da­na­šnjoj „Beogradskoj hro­ni­ci“: … Sa go­stom Beogradske hro­ni­ke Nenadom Gajićem go­vo­ri­će­mo o Slovenskoj mi­to­lo­gi­ji… (Najava sa saj­ta RTS‑a, pogledaj izvor)