Arhiva kategorije: Najave

Trejler za knjigu „Bajka nad bajkama – Dva cara“

„Bajka nad baj­ka­ma: Dva ca­ra“ je ep­ska fan­ta­sti­ka pre­ma mo­ti­vi­ma baj­ki i pe­sa­ma na ko­ji­ma su od­ra­sta­le ge­ne­ra­ci­je. Knjiga iz­la­zi su­tra, u sre­du 11. ma­ja, ka­da će se na­ći u svim knji­ža­ra­ma Delfi i Laguninim klu­bo­vi­ma či­ta­la­ca. Pogledajte film­sku naj­a­vu! Osim vi­dea od 90 se­kun­di, po­sto­ji i kra­ća ver­zi­ja od 49 se­kun­di: Radnja knji­ge: Senka […]

„Bajka nad bajkama – Dva cara“ Nenada Gajića u prodaji od srede 11. maja

Drugi deo tri­lo­gi­je na­sta­le na pre­dlo­šku mo­ti­va iz slo­ven­ske mi­to­lo­gi­je „Bajka nad baj­ka­ma – Dva ca­ra“ Nenada Gajića na­ći će se od sre­de, 11. ma­ja u svim knji­ža­ra­ma Delfi i Laguninim klu­bo­vi­ma či­ta­la­ca, on­lajn knji­ža­ri www.delfi.rs i na saj­tu www.laguna.rs. „Bajka nad baj­ka­ma – Dva ca­ra“ je ep­ska fan­ta­sti­ka pre­ma mo­ti­vi­ma baj­ki i pe­sa­ma na […]

Nenad Gajić, vile i patuljci

Poslednji da­ni ma­ja 2015. na Košutnjaku bi­li su u zna­ku mit­skih bi­ća.  Poznati fe­sti­val fan­ta­sti­ke Tolkinfest u ovo­go­di­šnjem iz­da­nju bio je naj­ži­vo­pi­sni­ji do­sad, sa mno­štvom za­ni­mlji­vih iz­vo­đa­ča, ma­ski, do­ga­đa­ja, iga­ra. Dobro ra­spo­lo­že­nje bi­lo je vi­dlji­vo na sva­kom ko­ra­ku, a to­me je sa za­do­volj­stvom do­pri­neo i Nenad Gajić, ko­ji se oda­zvao po­zi­vu or­ga­ni­za­to­ra da 30.05. zva­nič­no otvori […]

Potvrđen nastavak knjige „Bajka nad bajkama“

U Rumi, 16. av­gu­sta, u ho­lu ško­le „Jovan Jovanović Zmaj“, pred­sta­vlje­ne su knji­ge Nenada Gajića. Odgovarajući na pi­ta­nja či­ta­la­ca, au­tor „Slovenske mi­to­lo­gi­je“ po­tvr­dio je i na­sta­vak svog pr­vog ro­ma­na „Bajka nad baj­ka­ma: Senka u ta­mi“, in­spi­ri­sa­nog mo­ti­vi­ma baj­ki i pe­sa­ma uz ko­je su od­ra­sta­le ge­ne­ra­ci­je. „Da, pi­sa­nje dru­gog de­la ’Bajke’ je u to­ku“, gla­sio je od­go­vor. Na pot­pi­ta­nje: „A kada […]

Izveštaj sa Festivala i najava potpisivanja na Sajmu knjiga

U su­bo­tu, 5. ok­to­bra, Nenad Gajić, au­tor „Slovenske mi­to­lo­gi­je”, sve­ča­no je otvo­rio Festivala fan­ta­zi­je u beo­grad­skom SKC‑u pro­mo­ci­jom knji­ge „Bajka nad baj­ka­ma”, na­sta­le pre­ma mo­ti­vi­ma baj­ki i pe­sa­ma na ko­ji­ma su od­ra­sta­le ge­ne­ra­ci­je.  Predstavljanje knji­ge, ali i kom­ple­tan pr­vi fe­sti­val­ski dan, obe­le­žio je na naj­bo­lji na­čin Timoti Džon Bajford, ko­ji je, pre­ma sve­do­čan­stvu pri­sut­nih, do­bio najveći […]

Festival fantazije i promocija „Bajke“

Postoji li dan ka­da mo­že­te za­i­gra­ti i za­pe­va­ti sa vi­le­nja­ci­ma, is­pra­zni­ti ko­ju kri­glu sa pa­tulj­ci­ma, na­u­či­ti ma­če­va­nje i pra­vlje­nje zma­je­va od pa­pi­ra, i pri­de ču­ti šta je to ve­li­ki maj­stor fan­ta­sti­ke  po­zaj­mio iz slo­ven­ske mi­to­lo­gi­je, ali i či­me će mu to slo­ven­ski mi­to­vi od­go­vo­ri­ti? Postoji! Oktobra 5‑og i 6‑og, go­di­ne 2013, u 17 ča­so­va, Festival […]

Slovenska mitologija kroz Gajićevo pero

B92 KULTURA – „Bajka nad baj­ka­ma: Senka u ta­mi“, pr­vi deo za­mi­šlje­ne avanturističko-​​fantastične tri­lo­gi­je Nenada Gajića, na­sta­le na pre­dlo­šku mo­ti­va iz slo­ven­ske mi­to­lo­gi­je, po­ja­vi­će se u pro­da­ji 14. av­gu­sta u iz­da­nju Lagune.  Neobična dru­ži­na, oku­plje­na ni­zom na­i­zgled slu­čaj­nih do­ga­đa­ja, po­ste­pe­no ot­kri­va da ni­je sve ona­ko kao što iz­gle­da… Slepa de­voj­či­ca, meg­dan­dži­ja, čo­ba­nin i hro­mi lopov, […]

Trejler za knjigu „Bajka nad bajkama – Senka u tami“

Video na­ja­va za roman-​​bajku au­to­ra Slovenske mi­to­lo­gi­je! Prema mo­ti­vi­ma baj­ki i pe­sa­ma na ko­ji­ma su od­ra­sta­le ge­ne­ra­ci­je, u iz­da­nju Lagune, usko­ro sti­že „Bajka nad baj­ka­ma: Senka u ta­mi“. Neobična dru­ži­na, oku­plje­na ni­zom na­i­zgled slu­čaj­nih do­ga­đa­ja, po­ste­pe­no ot­kri­va da ni­je sve ona­ko kao što iz­gle­da. Slepa de­voj­či­ca, meg­dan­dži­ja, čo­ba­nin i hro­mi lo­pov, u tr­ci za gole […]

Najave gostovanja i promocija

KRAGUJEVAC – Na mini-​​sajmu knji­ga u tr­žnom cen­tru Plaza, au­to­ri Lagune će u pe­tak 16. no­vem­bra od 18 ča­so­va pot­pi­si­va­ti svo­ja de­la. Uz Nenada Gajića, knji­ge će pot­pi­si­va­ti i Vanja Bulić, Dejan Stojiljković i Aleksandar Ignjatović, a to­kom tra­ja­nja saj­ma ce­ne svih Laguninih iz­da­nja bi­će sni­že­ne za 10%. (Najava sa saj­ta iz­da­vač­ke ku­će „Mladinska knji­ga“, pogledaj […]

Potpisivanje na sajmu knjiga u Beogradu

U Beogradu se od 23. do 30. ok­to­bra 2011. go­di­ne pod slo­ga­nom „Knjige spa­ja­ju lju­de“ odr­ža­va 56. Međunarodni sa­jam knji­ga, naj­ve­ća kul­tur­na ma­ni­fe­sta­ci­ja u ze­mlji i re­gi­o­nu. Četvrtak i su­bo­ta su da­ni ka­da na knji­zi „Slovenska mi­to­lo­gi­ja“ mo­že­te do­bi­ti pot­pis Nenada Gajića (stra­ni­ca o au­to­ru) u sle­de­ćim ter­mi­ni­ma: Četvrtak, 27. ok­to­bar od 18 ča­so­va na […]